Postřehy

Co se to děje v Ruprechtově ?

03.12.2012
Postřehy >>

konečně kanalizace ? To to trvalo , už 15 let se o tom jen mluvilo .....

Zpět

Komentáře

Pomníček

Fotografie pomníčku v Ruprechtově (bez pamětní desky) je na webu města. Prosba o upřesnění stále trvá.
Jaroslav Štorkán

04.05.2013 | 19:10

Pomník

Pomník obětem v Odeři je dohledatelný, ale o Ruprechtovském se nikde nic nepíše. Předem děkuji.
Jaroslav Štorkán

03.05.2013 | 20:13

Prosba

Neví někdo něco bližšího o pamětní desce u kapličky v Ruprechtově? V knize o pomnících obětí 1. světové války : "bolest v kameni" je uveden pouze Hroznětín. Není tam ani Odeřský pomník.
Předem děkuji za každou informaci. Fotografie dám na web města Hroznětín.
Jaroslav Štorkán

03.05.2013 | 11:36

Čističky v Odeři.

Co s vyčištěnou vodou ?
Možností se nabízí několik. Jednou z nich je vypouštění do povrchových vod - vodních toků nebo otevřených kanálů. Další variantou je vypouštění do podzemních vod - vsakováním do podloží. V obou těchto případech na sebe bereme povinnosti p r o v o z o v a t e l e v o d n í h o d í l a. To znamená, že:

Musíme mít zpracován projekt domovní čistírny, ať již při vypouštění do povrchových, nebo podzemních vod.
Na základě tohoto projektu dostaneme vodoprávní povolení stavby, které v sobě slučuje obvykle dva právní úkony. Jednak stavební povolení uvedeného vodního díla a jednak „Povolení k nakládání s odpadními vodami“- v něm je určen požadovaný stupeň čištění odpadních vod, způsob kontroly čištění atd.

Po kolaudaci čistírny je povolen zkušební provoz a následně po jeho vyhodnocení pak trvalý provoz. Během zkušebního i trvalého provozu se požaduje kontrola kvality čištění, kterou je třeba dokladovat rozborem vzorků na odtoku.

Jsou-li předčištěné odpadní vody zasakovány drenážním potrubím do podzemních vod, k projektu je nutné doplnit hydrogeologické posouzení, že v místě vypouštění nedojde ke znehodnocení podzemních vod. Obvykle se požaduje vyšší stupeň čištění a domovní čistírnu doplníme na odtoku ještě pískovým filtrem. Můžeme volit i variantu s vestavěným pískovým filtrem.

Pravidelná obsluha je nutná !
O čistírnu se musíme pravidelně starat. Práci zařízení především ze začátku pečlivě sledujeme a podle rad techniků seřizujeme její chod. Teprve po měsíci až dvou bývá čistírna plně funkční. Pak je obvykle jedinou starostí zajistit zhruba 2krát za rok vývoz tekutého kalu. Pravidelně, ideálně zhruba každých 14 dní, je nutná vizuální kontrola provzdušňování a cirkulace kalu. Důkazem správně fungující čističky je čirá voda bez zápachu.

Kolik to vše stojí ?
Cenu celého zařízení ovlivní konkrétní situace a složitost mechanismu. Součástí ceny čistírny by měla být i doprava a instalace. Připočteme i další položky (výkopové práce, přívodní potrubí z domu a přívod elektřiny). Orientačně: čistírna pro rodinný dům se dá pořídit od 40 000 Kč, s pískovým filtrem od 55 000 Kč.

Samotný provoz čistírny je opravdu levnou záležitostí. Roční provozní náklady se pohybují kolem 1000 až 1200 Kč za elektřinu a úhrada za likvidaci kalu je zhruba kolem 300 Kč/rok.

Josef Šopejstal.

18.12.2012 | 17:54

Co v Ruprechtově ?

Ale co se děje v Odeři.
Tam je v ÚP ( Územní plán ) vybudování kanalizace zatím pouze naplánováno.
GENERALITA města se rozhodla, že si ji městská část ( obec Odeř )
N E Z A S L O U Ž Í,
proto budou na veřejném zasedání Zastupitelstva města Hroznětín
dne 19.12.2012 hlasovat o ZRUŠENÍ záměru kanalizaci vybudoval
a občany této městské části O P I J Í suchým rohlíkem
a ODHLASUJÍ x tisícový příspěvek na čističku OV.
Určitě předloží "Souhlasné stanovisko správce vodoteče"
s vypouštěním vyčištěné vody z domovních čističek
do říčky Jesenice, která Odeří protéká..

Josef Šopejstal.

16.12.2012 | 23:06

PŘEDVOLEBNÍ PROGRAM.

Pokud nahlédnete na stránky hroznětinskadrbna.cz
najeďte si na ÚVOD a podívejte se na spodní část této stránky,
kde naleznete PŘEDVOLEBNÍ PROGRAM uskupení,
které, takřka JEDNOMYSLNĚ řídí NAŠE město.
Zamyslete se a vyjádřete se, zda jej P L N Í ? !

Josef Šopejstal.

16.12.2012 | 22:46

NO,abych byl upřímnej pana Malečka jsem nikdy pracovat neviděl . Bělohlávek J.

11.12.2012 | 22:53