Postřehy

AKTUALITY

10.03.2016
Postřehy >>

Příloha č. 1

Zpráva pro zastupitelé města Hroznětín v souvislosti s veřejným zasedáním ve věci návrhu na mimosoudního urovnání sporu s následnou úhradou škody nemajetkové povahy ve výši 150 000,00 Kč.

 

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé.

 

Obrátili se na mne manželé Vochozkovi, zda bych jejich jménem za účelem mimosoudního urovnání sporu a náhrady škody nemajetkové povahy zpracoval pro jednání v zastupitelstvu zprávu o tom, proč se domnívají, že jim představitelé města Hroznětín, jmenovitě p. M.Maleček a p. Jan Hujsl v roce 2011, kdy zastávali funkce starosty města a místostarosty města svým protiprávním jednáním přivodili škodu.

 

V souvislosti s výstavbou silničního obchvatu města Hroznětín obdrželo město Hroznětín dopis ze dne 8. 2. 2011.

V něm Kraj. Správa údržby silnic Karlovarského kraje (KSUSKK) oznámila městu, že jistý pan Pecháček odmítá pozemky pro účel výstavby obchvatu prodat, když místo toho požaduje směnu za jím předem vytipované pozemky.

Dále bylo v dopise explicitně uvedeno, že žádost s návrhem má projednat zastupitelstvo města.

Viz: příloha č. 2 (dopis ze dne 8. 2. 2011)

 

Oba jmenovaní představitelé města si byli velice dobře vědomi toho, že se jedná o pozemky určené k výstavbě rodinných domů, a to na základě platnosti nového územní plánu.

Pozemky se nacházejí v samém centru města a s inženýrskými sítěmi na jejich hranici.

Vedle toho byly předmětné pozemky zatíženy nájemními smlouvami.

Vedle manželů Vochozkových a jiných byl jedním z nájemců také p. Pecháček.

 

Pozemky tak jak jsou v uvedené žádosti opatřeny čísly, tvořily jednotný celek, když č. p. 67 o výměře 858 patřila pozemkovému fondu ČR. Tento pozemek je také dnes v majetku p. Pecháčka.

Z toho lze dovodit, že pan Pecháček za pozemky poblíž obchvatu s maximálním využitím pro zemědělské účely o výměře 3054 m2, získal pozemky s využitím pro stavbu rodinných domů o výměře 2751 m2, přitom z majetku města 1 893 m2.

V souvislosti s tímto je nutné poznamenat, že cena pozemku není určována jeho kategorizací, ale jeho využitím a cenou, za kterou lze pozemek prodat.

 

V rámci potřebného zajištění pozemků pro výstavbu obchvatu poskytovala KSUSKK ostatním majitelům pozemků finanční náhradu ve výši 50 Kč m2.

Až na p. Pecháčka se ostatní majitelé pozemků s touto výkupní cenou spokojili.

Pan Pecháček by za své pozemky obdržel částku 152 000,00 Kč.

 

Jak se tady povedlo panu Pecháčkovi, že on jediný nakonec získal pozemky v tržní hodnotě cca.

2. 751 000,00 Kč, z toho z majetku města za cca. 1. 893 000,00 Kč ?

 

1) Především je nutné zdůraznit, že město nemělo žádnou povinnost majetkového vypořádání se s majiteli pozemků které byly pro výstavbu obchvatu nezbytně nutné.

Nicméně investor si s ohledem na důležitost stavby pro město zasloužil vstřícnost.

Město mělo k dispozici jiné pozemky, které bylo možné p. Pecháčkovi ke směně nabídnout a které by svojí cenou odpovídaly té ceně, kterou by jmenovaný obdržel v případě peněžní náhrady.

To, že nakonec p. Pecháček získal ke škodě města tak velký majetkový prospěch, lze považovat za obohacení bez spravedlivého důvodu.

 

2) Stojí mimo jakoukoliv pochybnost, že v případě kdy by zastupitelé měli k dispozici dopis ze dne 8. 2. 2011, rozhodně by takto pro město nevýhodný a poškozující převod neodsouhlasili.

 

3) Město v souladu s § 39 z.č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích) dne 23. 3. 2011 vyvěsilo záměr pozemky darovat s tím, že pravý důvod (účel) převodu pozemků byl zamlčen.

Přesto nedošlo v tomto případě k porušení zákona, když se skutečně jednalo o převod pozemků směrem na KSUSKK.

To, co stojí za pozornost, je skutečnost, že upravenou novou žádost ze strany KSUSKK obdrželo město až v dopise ze dne 1. 4. 2011.

Viz: příloha č. 3 (dopis ze dne 1. 4. 2011)

 

3) To co bylo v rozporu se zákonem, byla skutečnost, že v záměru nebyly uvedeny údaje vyplývající z § 5, z. č. 344/1992 Sb. (katastrální zákon).

 

4) Zastupitelstvo dne 11. 4. 2011 usnesením č. 12 převod pozemků dle záměru odsouhlasilo.

 

5) Dne 21. 9. 2011 p. Maleček za město Hroznětín podepsal darovací smlouvu.

V té však v části II. odst. 2 explicitně zdůraznil, že ke dni podpisu této darovací smlouvy nebudou darované pozemky žádným způsobem zastaveny, nebo jinak právně zatíženy, a že neexistuje jakákoliv dohoda nebo ujednání, která by vznik takovýchto práv zakládala či bránila užití darované nemovitosti k účelu uvedenému v čl. I. Odst. 2.

 

6) Na obdarovaného (KSUSKK) tedy žádná povinnost vyplývající z nájemní smlouvy nepřešla.

Z uvedeného textu lze učinit pouze jeden závěr. Pan Maleček svým jednostranným a protiprávním rozhodnutím zrušil veškeré nájemní vztahy k předmětným pozemkům.

 

7) Vedle nájemní smlouvy měli manželé Vochozkovi na pronajatém pozemku umístěnou stavbu

rekreačního domku, která měla statut stavby dočasné. Zánik stavby byl vázán na řádné ukončení

(3 měsíční výpověď) nájemní smlouvy.

V současné době se vlastnické vztahy k uvedené stavbě řeší v jiném řízení.

 

8) Manželé Vochozkovi vedle dlouhodobé nájemní smlouvy (od roku 1988) měli ze dne 17. 8. 2000 písemný příslib, kde jim obecní úřad přiznává právo přednostního odkoupení pronajatého pozemku.

Vochozkovi se právem domnívají, že přiznané právo nelze obejít tím, že ten, kdo právo přiznal, pozemek daruje.

Vedle toho po dobu 23 let se o pozemek řádně starali a do jeho údržby investovali nemalé finanční prostředky.

Stejně tak se cítí značně poškozeni tím, že od roku 2011 již nemohou užívat rekreační objekt, který mají ve svém vlastnictví a který je umístěný na předmětném pozemku.

Považují tedy částku 150 tis. Kč vzhledem k právům, na kterých byli poškození, za přiměřenou.

 

Závěrem:

Jednání o náhradě škody, které projednávalo zastupitelstvo města dne 15. 12. 2014 považují manžele Vochozkovi za zmanipulované, a to tím, že zastupitelka paní JUDr. Říhová podala právní rozbor jednostranně směřující k ochraně odpovědných zástupců města, když údaje v něm uvedené byly značně zkreslené, případně tendenčně upravené, a z části nepravdivé.

Za naprosto protiprávní lze považovat výrok p. JUDr. Říhové v přijatém usnesení, kdy popírá platnost § 5 zák. č. 344/1992 v návaznosti na § 39 zák. č. 128/2000 Sb.

Jmenovaná paní v pozici zastupitelky naprosto jednoznačně zneužila svého postavení advokáta ve prospěch města proti občanovi, a to v době kdy městu poskytuje na základě smlouvy právní služby.

 

Tato zpráva obsahuje nutné základní údaje. Další skutečnosti doplním při jednání zastupitelstva.

Jaroslav Rovný

 

Zpět

Komentáře


Nic nenalezeno